İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereğince çalışan çalıştıran ilişkisinin bulunduğu tüm kuruluşlarda İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir.

İstisnalar dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 kişi bile çalıştırılsa tüm çalışma alanlarında (iş kanunu, devlet memurları, bankalar, okullar, vb. her çalışanın bulunduğu yerlerde) çıraklar ve stajyerler dâhil uygulanacaktır.

 

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi sağlama koşulları ise yasanın 6. Maddesinde belirtilmiştir.
“İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri:

MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
a)     Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personel görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.”

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

 

Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. 90 saat uzaktan eğitim, 90 saat örgün eğitim uygulanmaktadır. Katılımcılar öncelikle uzaktan eğitimi tamamlayacaklar, ardından yüz yüze eğitime başlayabileceklerdir.

 

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir.
Temel eğitim programlarının; yüz yüze, uzaktan ve uygulama olmak üzere üç ayrı bölümden oluşması nedeniyle programın esasları bu üç bölüm için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

a) Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü ile ilgili esaslar

 

Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saattir.
Bir ders saati, 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresi olarak uygulanmalıdır.

Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz.

Dersler saat 09:00 ile 21:00 arasında yapılır.

 

b) Temel eğitim programı uzaktan eğitim ilkeleri 

 

Eğitim kurumları, Bakanlıkça belirlenen temel eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü internet üzerinden vereceklerdir. 

Uzaktan eğitim; eşzamanlı (senkron) ve eşzamansız (asenkron) yapılır. Eşzamanlı eğitim, uzaktan eğitim süresinin en az 1/10’u kadar olmalıdır.

 

 

   

c) Programın uygulamalı eğitim bölümü ile ilgili esaslar

 
Eğitimin süresi günde 8 saatten toplam 40 saat olarak İş Güvenliği Uzmanlığı için İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimliği İçin İşyeri Hekimi bulunan işyerlerinde yapılır.