İş Güvenliği Kanunu

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma yaşamının öncelikli koşulu ve tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Bu nedenle is yaşamını düzenleyen kanunları, insan yaşamını öne çıkararak düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde 2010 yılı verilerine göre 1.325.749 işyeri faaliyet göstermiş, bu işyerlerinde 10.030.810 işçi istihdam edilmiştir. Is Sağlığı ve Güvenliği acısından ele alındığında bu işyerlerinde 62.903 is kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, toplam 1.454 çalışanımız yaşamını kaybetmiştir. Ülkemizde her gün 172 is kazası, is kazaları nedeniyle yaşamını yitiren 4 çalışan, sürekli çalışamaz hale gelen 6 çalışanımız olmaktadır. Bu ortalama ve kayıt altındaki rakamlar, Avrupa ortalamasının çok üstünde, Dünya ortalamasının da üst sıralarındadır.

Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihinde 6331 kanunu numarası ile 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı; işyerlerinde is sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve var olan sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kamu ve özel sektöre ait bütün islere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Bu kanunun hükümleri aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren kişiler hakkında uygulanmaz:

·         Fabrika, bakim merkezi, dikimevi vb. işyerlerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MIT müsteşarlığı faaliyetleri.

·         Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

·         Ev hizmetleri.

·         Çalışan istihdam etmeksizin kendi nem ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

·         Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan is yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

Bu kanunla;

·         Is Sağlığı ve Güvenliği konusu ilk kez bağımsız bir kanunla ele alindi.

·         Kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alindi.

·         Kuralcı bir yaklaşım yerine, önleyici yaklaşım esas alindi.

·         İşyerleri yapılan isin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.

·         Bütün işyerlerinde is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak.

·         İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

·         Devlet 10’dan az çalışanı olan isletmelerin Is Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini destekleyecek.

·         Is kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirilmesi yapılacak.

·         Çalışmalar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.

·         Is kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

·         50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, Is Sağlığı ve Güvenliği kurulu oluşturulacak.

·         İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.

·         İşveren tüm çalışanlarını Is Sağlığı ve Güvenliği ile çalışma yaşamına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.

·         Çalışanlar işyerlerindeki Is Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına aktif katilim sağlayacak.

·         Çalışan, ciddi ve yakin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kamca hakkini kullanabilecek.

·         Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, Is Sağlığı ve Güvenliği konusunda es güdüm sağlanacak.

·         Yaşamsal tehlike durumunda işyerlerinin tamamında ya da bir bölümünde is durdurulabilecek.

·         Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak yasama geçirilecek, yeni durumlara uyum kolaylaşacak.

·         Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan ise başlamayacak.

·         Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için, etkin yaptırım uygulanacak.

6331 sayılı Is güvenliği kanununun çalışanlar acısından getirdikleri şöyle sıralanabilir;

·         Sayı siniri olmaksızın is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma.

·         İşyerindeki is sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katilim sağlayabilme.

·         Ciddi yakin tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli önlemler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma.

·         Is sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp, bilgilenme.

·         Is sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme.

·         Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.

·         Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.

6331 sayılı Is güvenliği kanununun işverenler açısından getirdikleri de şöyle sıralanabilir;

·         Is sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama.

·         Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden ise uygunluğunu dikkate alma.

·         Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirmek.

·         Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her turlu önlemi almak.

·         Çalışma ortamında gerekli denetim, olcum, inceleme ve araştırmaları yaptırmak.

·         İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme.

·         Çalışanların yaşamsal tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli önlemleri alma.

Is Güvenliği Kanunu çalışma yaşamımızın daha sağlıklı islemesine ve maddi – manevi kayıpların önüne geçilmesi yönünden de önemli bir yeniliktir.

ELIT IS GUVENLIGI EGITIM KURMLARI İzmir ve Manisa’da sizlere hizmet vermektedir.
İş Güvenliği Kanunu