İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemandır. Mühendis, Mimar, Teknik Öğretmen, Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin FİZİK, KİMYA ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları İş Güvenliği Uzmanı olabilir. 

Is güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkili eğitim kuruluşlarında kurslara katılmak, is güvenliği uzmanı olabilmek için zorunludur. Is güvenliği kursunda basarili olarak sınava girmeye hak kazanmalı ve yapılan sınavda en az %70 puan almak koşuluyla is güvenliği sertifikası alınır. Is güvenliği uzmanlığı kurslarında genel olarak aşağıdaki eğitim konularında eğitim verilmektedir:

 •   Is Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü.
 •   Dünyada ve Türkiye’de Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Temel Hukuk ve Is Hukuku.
 •    Kanunlarda Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Kurulları.
 •   Is Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri.
 •   Risk Yönetimi ve değerlendirilmesi.
 •   Çalışma Ortamı Gözetimi.
 •   Is Hijyeni.
 •   Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Ve Psikososyal Risk Etmenleri.
 •   Çeşitli Alanlardaki Is Sağlığı ve Güvenliği.
 •   Sağlık ve Güvenlik İşaretleri.
 •   Is Kazaları.
 •   Çalışma Yaşamında Etik.
 •   Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması.
 •   Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları.
 •   Is Ekipmanlarının Tasarım, Üretim ve Kullanımında Is Sağlığı ve Güvenliği.

Is Güvenliği  Uzmanlarının eğitimi; Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır. İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.

İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlardır.

İş Kanunu kapsamında yer alan ve Sanayiden Sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 ( elli ) işçi çalıştırılan işyerleri, işyerinin bulunduğu tehlike sınıfına uygun olan İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek ya da Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerden İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alarak bu yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri Yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve işyeri hekimi ile beraber kopyalarını saklamak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, bu zorunluluğu yerine getirmediğinin saptanması durumunda; iş güvenliği uzmanı Bakanlıkça yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar, Genel Müdürlük internet sayfasında ilan edilir. Bir yılsonunda iş güvenliği uzmanının tekrar görev alabilmesi için Bakanlığın onayının alınması zorunludur. Onaylı defter; iş güvenliği uzmanı ile işveren veya işveren vekilince, gerektiğinde işyeri hekimi ile eş zamanlı olarak imzalanır. Defterin imzalanmaması veya düzenli tutulmamasından işveren veya işveren vekili sorumludur.

İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
1.  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ek olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
2.  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ek olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.
3.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ek olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

ELIT IS GUVENLIGI kurumunda is güvenliği kültürü, bir davranış bicimidir.
İş Güvenliği Uzmanı