İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışma yaşamının öncelikli koşulu ve tüm tarafların ortak sorumluluğudur. Bu nedenle is yaşamını düzenleyen kanunları, insan yaşamını öne çıkararak düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde 2010 yılı verilerine göre 1.325.749 işyeri faaliyet göstermiş, bu işyerlerinde 10.030.810 işçi istihdam edilmiştir. Is Sağlığı ve Güvenliği acısından ele alındığında bu işyerlerinde 62.903 is kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, toplam 1.454 çalışanımız yaşamını kaybetmiştir.

Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 tarihinde 6331 kanunu numarası ile 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı; işyerlerinde is sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve var olan sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kamu ve özel sektöre ait bütün islere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Bu kanunun hükümleri aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren kişiler hakkında uygulanmaz:

·         Fabrika, bakim merkezi, dikimevi vb. işyerlerindekiler hariç TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MIT müsteşarlığı faaliyetleri.

·         Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

·         Ev hizmetleri.

·         Çalışan istihdam etmeksizin kendi nem ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

·         Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan is yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

Bu kanunla;

·         Is Sağlığı ve Güvenliği konusu ilk kez bağımsız bir kanunla ele alindi.

·         Kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alindi.

·         Kuralcı bir yaklaşım yerine, önleyici yaklaşım esas alindi.

·         İşyerleri yapılan isin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrıldı.

·         Bütün işyerlerinde is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak.

·         İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek.

·         Devlet 10’dan az çalışanı olan isletmelerin Is Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini destekleyecek.

·         Is kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirilmesi yapılacak.

·         Çalışmalar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.

·         Is kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

·         50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu tüm işyerlerinde, Is Sağlığı ve Güvenliği kurulu oluşturulacak.

·         İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.

·         İşveren tüm çalışanlarını Is Sağlığı ve Güvenliği ile çalışma yaşamına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek.

·         Çalışanlar işyerlerindeki Is Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına aktif katilim sağlayacak.

·         Çalışan, ciddi ve yakin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kamca hakkini kullanabilecek.

·         Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, Is Sağlığı ve Güvenliği konusunda es güdüm sağlanacak.

·         Yaşamsal tehlike durumunda işyerlerinin tamamında ya da bir bölümünde is durdurulabilecek.

·         Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak yasama geçirilecek, yeni durumlara uyum kolaylaşacak.

·         Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu ve kaza önleme politika belgesi olmadan ise başlamayacak.

·         Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için, etkin yaptırım uygulanacak.

Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğü kademeli olarak gerçekleştirilecektir. Buna göre; 50 ve üzeri çalışanı olan işyerleri 30 Aralık 2012, 50’nin altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 1 Ocak 2014’den, 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumlarında ise 1 Temmuz 2016’dan itibaren is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı personellerinden hizmet almaları gerekiyor.

Bu tarihlerden itibaren is sağlığı ve güvenliği profesyonellerden hizmet almamanın idari para cezası yüksektir. İşyeri güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet almamak 5390 TL, aykırılığın devamı halinde her ay 5390 TL, yardımcı sağlık personelinden hizmet almamak 2695 TL ve yine aykırılığın devamı durumunda her ay 2695 TL idari para cezası öngörülüyor.

Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışma yaşamımızın daha sağlıklı islemesine ve maddi – manevi kayıpların önüne geçilmesi yönünden de önemli bir yeniliktir.

ELIT IS GUVENLIGI kanunların uygulanmasında ve yerleşmesinde de her turlu eğitimle yanınızdadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu