İşyeri Hekimliği Kursu İzmir

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin tüm uzman eğitim kurumu ELİT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUMU tarafından verilmektedir.

Is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir. İşyerlerinde koruyucu sağlık hizmetleri verecek hekimlerin eğitim düzeylerini artırmak amacıyla işyeri hekimliği kursları İzmir düzenlenir.

İşyeri hekimliği kursları üç ayrı bölümden oluşur. Bunun için uygulama esasları da Bakanlıkça ayrı ayrı belirlenmiştir;

·         Programın yüz yüze eğitimle yürütülen bölümü,

·         Programın uzaktan eğitimle yürütülen bölümü,

·         Programın uygulamalı eğitim bölümü.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavda basarili olanlar, İşyeri Hekimliği sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bolümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kimsi 180 saat, uygulamalı kimsi 40 saat ve toplamda 220 saattir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

6331sayili Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda, bu hizmetin tamamını ya da bir kimsini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda ELIT IS GUVENLIGINDEN hizmet alabilirsiniz.

İşyeri hekimliği hizmetlerinin genel olarak içeriği şöyledir:

·         Is sağlığı konularıyla ilgili danışmanlık yapmak,

·         Çalışanların ise giriş ve düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini gerçekleştirmek,

·         Is sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde düzenli aralıklarla incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

·         Is ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için çalışmalar yapmak,

·         Is güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı hazırlamak,

·         Is sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarına katılmak,

·         Is sağlığı, ilk yardim, sağlığa uygunluk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda eğitimler vermek.

·         Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakimi ve temizliği konusunda gerekli denetimleri yapmak.

·         Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere isçilerin sağlık gözetimini yapmak.

20 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yonetmelik’in 12. Maddesine göre İşyeri hekimleri yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek için aşağıda belirtilen surelerde görev yaparlar;

·         Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

·          Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

·         Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

İşyeri hekimleri görevlerini yerine getirirken bağımsız davranabilme hakki kanuni teminat altına alınmıştır.  Artik işyeri hekimi görevini yerine getirirken işverenden, sendikalardan, Çalışma Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından ve TTB’den bağımsız davranma hakkına kavuşmuştur.
İşyeri Hekimliği Kursu İzmir