İşyeri Hekimliği

Is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere işyeri hekimi denir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavda basarili olanlar, İşyeri Hekimliği sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bolümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kimsi 180 saat, uygulamalı kimsi 40 saat ve toplamda 220 saattir. Uygulamalı eğitimler, işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

6331sayili Is Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, is sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından is güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması durumunda, bu hizmetin tamamını ya da bir kimsini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın ve çalışan sayısından bağımsız olarak işverenin bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda ELIT IS GUVENLIGINDEN hizmet alabilirsiniz.

İşyeri hekimliği hizmetlerinin genel olarak içeriği şöyledir:

·         Is sağlığı konularıyla ilgili danışmanlık yapmak,

·         Çalışanların ise giriş ve düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini gerçekleştirmek,

·         Is sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde düzenli aralıklarla incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

·         Is ile çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için çalışmalar yapmak,

·         Is güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık çalışma planı hazırlamak,

·         Is sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarına katılmak,

·         Is sağlığı, ilk yardim, sağlığa uygunluk, bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda eğitimler vermek.

·         Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakimi ve temizliği konusunda gerekli denetimleri yapmak.

·         Gece vardiyaları da dahil olmak üzere isçilerin sağlık gözetimini yapmak.

20 Temmuz 2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yonetmelik’in 12. Maddesine göre İşyeri hekimleri yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek için aşağıda belirtilen surelerde görev yaparlar;

·         Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika.

·          Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

·         Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

ELIT IS GUVENLIGI olarak Is sağlığı ve güvenliği politikasını oluşturmak ve çalışanlarınızın benimsemesini sağlamak üzere yanınızdayız.
İşyeri Hekimliği